Lejekontrakt

Det med småt

Lejebetingelser fra lejekontrakten

§ 3. Ved leje af akustisk instrument er lejeren pligtig til at lade det stemme af en af firmaets stemmere mindst 1 gang hvert år for lejers regning.

§ 4. Lejeren er i afleveringstilfæde pligtig til at aflevere det lejede i samme tilstand som ved modtagelse; dog bærer lejer intet ansvar for den forringelse, som følge af almindelig og forsigtig brug af det lejede. Den skade der herudover tilføjes det lejede, må lejeren erstatte derved, at lejeren i så fald, foruden den forfaldne leje, betaler ejeren den eller de summer, hvortil skaden er vurderet; dette gæder for det tilfæde at det lejede aldeles bortkommer hos lejeren, og overhovedet når det lejede eller noget af det ikke tilbageleveres ved lejemålets ophør af hvilken som helst årsag. Det lejede må ikke pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for disposition.

§ 5. Betales lejen ikke til rette forfaldstid eller hvis lejeren i noget andet punkt skulle misligholde denne kontrakt, kan kontrakten, af ejeren, straks ophæves, og ejeren skal være berettiget til selv eller ved kongens foged at sætte sig i besiddelse af det lejede. Lejeren er derhos pligtig til at erstatte ejeren ethvert ved en sådan misligholdelse opstået tab. Ved for sen indbetaling, vil der blive tillagt renter og gebyr.

§ 6. Ejeren forbeholder sig til enhver tid ret til at tage det lejede i øjesyn, og det lejede må ikke uden ejerens samtykke fraflyttes lejerens anmeldte bopæ.

§ 7. Lejeren er forpligtet til at holde det lejede brandforsikret til fuld værdi, og skal på opfordring fremvise dokumentation herfor.

§ 8. Det er ikke muligt med nærværende lejekontrakt, at lejeren efterhånden bliver ejer af det lejede.